+61 8 9309 0200
OkStar

 1  2  3

AIR WALKER - LK - M01

LEG STRETCHER - LK - T05

ARM STRENGTH TRAINER - OK - B01

LEG MASSAGER - LK - A01

ARM STRETCHER - LK - S06

BACK STRETCHER - LK - S05

PARALLEL BARS - LK - S04

HORIZONTAL BARS - LK - D01

WALL BARS - LK - L02

WALL BARS COMBINATION - LK - L01
 1  2  3